Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CESERA

Hoofdstuk 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Diensten:

Door CESERA te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: partij die met CESERA een Overeenkomst is aangegaan of waarmee diensten zijn overeengekomen.

Overeenkomst:

Overeenkomst tussen CESERA en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Personeel: alle (hulp) personen, al dan niet in dienst bij CESERA, die door CESERA worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Partijen:

Opdrachtgever en CESERA

Hoofdstuk 2: Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte, overeenkomst en diensten tussen CESERA en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door CESERA zijn verricht.

1.2 CESERA is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij CESERA die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Algemene Voorwaarden van zowel CESERA als ook Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van CESERA.

1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

1.4 Binnen deze voorwaarden gaan de Bijzondere Bepalingen van hoofdstuk 3 vóór op het Algemeen deel van hoofdstuk 2.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van CESERA zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. CESERA is slechts aan de aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door CESERA geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum van de aanbieding/offerte.

2.2 In afwijking van het bepaalde in Burgerlijk Wetboek boek 6 art. 225 lid 2 is CESERA niet gebonden aan afwijkingen die zijn opgenomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van CESERA.

2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten is CESERA niet verplicht om een gedeelte van de Diensten uit te voeren voor de voor dat deel overeengekomen prijs, indien het andere gedeelte van de aanbieding/offerte niet wordt toegekend.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 De verbintenis die CESERA aangaat is een inspanningsverplichting waarbij CESERA de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen. CESERA zal de van overheidswege gestelde voorschriften naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld, moeten schriftelijk met Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CESERA het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

Arbeidsomstandigheden en middelen

3.3 Opdrachtgever stelt CESERA in de gelegenheid om de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan CESERA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CESERA worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft CESERA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of de extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door CESERA zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever zorgt op locatie altijd voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.

3.5 Opdrachtgever zal het apparatuur, gereedschappen en toegang gegevens waarmee het Personeel van CESERA haar Diensten kan verlenen, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het CESERA bij het verlenen van de Diensten schade lijdt.

Beperking van dienstverlening

3.6 De dienstverlening door CESERA is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – werkinstructies. Andere niet overeengekomen Diensten of het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden en diensten welke in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of gezondheid worden niet verricht.

Strafbare feiten

3.7 Indien CESERA een strafbaar feit ontdekt, rapporteert zij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit. CESERA behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen. CESERA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart CESERA voor alle aanspraken hieromtrent.

3.8 Kosten die Opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij CESERA in rekening worden gebracht tenzij CESERA hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Toegang gegevens

3.9 Toegang die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan CESERA ter beschikking zijn gesteld worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de Overeenkomst door CESERA bewaard waarna deze uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen

4.1 Extra te maken kosten in verband met de door de Opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Het niet leveren door CESERA binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van CESERA. Verzuim van CESERA ontstaat alleen indien een levering door CESERA achterwege blijft nadat haar daartoe door Opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld.

4.2 Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel een overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan CESERA kan worden toegerekend, zal geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt hierbij bedoeld de termijn vanaf het moment van aanvraag van de dienst tot het moment van aanvang van uitvoering van de diensten.

Artikel 5: Retentierecht

Onverminderd het wettelijke retentierecht heeft CESERA het recht enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dit ter volledige voldoening van al hetgeen CESERA, uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft CESERA ook, ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt, dan wel indien een bodembeslag door de Belastingdienst wordt gelegd.

Artikel 6: Tarieven

6.1 Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en conform de in het contract afgesproken betalingstermijn te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

6.2 De door CESERA gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden door onder meer wijzigingen in de lonen, CAO en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoeding, aanpassingen in de BTW-regeling en stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, mag CESERA de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds verhogen, dit in redelijkheid en met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat niet eerder dan nadat drie maanden zijn verstreken vanaf het tijdstip waarop CESERA en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten. CESERA mag een prijsindexering hanteren waarbij de prijs op basis van redelijkheid en billijkheid kan worden aangepast.

Artikel 7: Facturering, betaling, termijnen, urenverantwoording

7.1 Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CESERA aan te geven manier, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die CESERA maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder te vergoeden. CESERA zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.

Opdrachtgever maakt gebruik van “Purchase Order”-nummers welke hij vóór de feitelijke aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zal aanleveren bij CESERA.

Gedeeltelijke betwisting, opschorting en beëindiging

7.2 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting is geen reden tot gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van CESERA te voldoen.

7.3 Als Opdrachtgever een factuur van CESERA niet binnen de contractueel overeengekomen betalingstermijn betaald, heeft CESERA het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, deze binnen afloop van de termijn niet is ontvangen, kan CESERA met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan.

7.4 Als facturen van CESERA herhaaldelijk te laat zijn betaald heeft CESERA het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

Toerekening van betalingen

7.5 Betalingen van de Opdrachtgever worden in eerste plaats gebruikt ter vergoeding van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats voor opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Indien de looptijd van uitvoering van Diensten langer is dan 1 maand, kan CESERA Opdrachtgever maandelijks factureren voor dat deel van de geleverde diensten.

Termijn bezwaar/betwisting

7.7 Indien Opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt of betwist bij CESERA, wordt Opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te gaan.

Wettelijke sociale lasten

7.8 CESERA garandeert betaling en correcte afdracht van alle wettelijke sociale lasten. CESERA maakt geen gebruik van een zogenaamde G-rekening of depot-stelsel.

Urenverantwoording

7.9 CESERA kan factureren aan de hand van de door Opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

7.10 Indien Opdrachtgever de urenverantwoording niet binnen een redelijke termijn van drie weken goed keurt, heeft CESERA het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen en te factureren overeenkomstig de opgave van het Personeel dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang of ingeplande uren.

Artikel 8: Duur en omvang van de overeenkomst

Onbepaalde tijd

8.1 Partijen kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Bepaalde tijd

8.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of CESERA bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Ontbinding

8.3 Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

8.4 CESERA kan ten aller tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor CESERA met zich brengt, door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden.

8.5 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, het geheel van de contractueel overeengekomen diensten niet eenzijdig, ineens of cumulatief, substantieel, (>10%) wijzigen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke overeenstemming met CESERA omtrent de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan CESERA kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor CESERA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen daden van terrorisme, stakingen elders, digitale storingen voor zover CESERA daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van CESERA aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie en pandemie.

9.2 In geval van overmacht mag CESERA zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden opschorten of de Overeenkomst per direct ontbinden, zonder dat er voor CESERA een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. CESERA mag zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CESERA haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Als CESERA bij het begin van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en voldoet Opdrachtgever deze factuur alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 10: Intellectueel-, informatie- en dataeigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door CESERA verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, handboeken, handleidingen, software en door haar geleverde programmatuur blijven eigendom van CESERA. Bovengenoemde zaken zijn uitsluitend beschikbaar gesteld om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CESERA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.2 Alle door of bij CESERA gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens, data en signalen behoren toe aan CESERA. CESERA kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

Artikel 11: Klachten

11.1 Opdrachtgever zal een klacht binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij CESERA. Indien CESERA de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal CESERA in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen.

11.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geen reden tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.

11.3 Opdrachtgever verleent alle medewerking aan CESERA tot afwikkeling van de klacht.

Artikel 12: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de Partijen aangaan van de overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze, waaronder ook niet via social media, gecommuniceerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid beperkingen

14.1 CESERA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van CESERA bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

14.2 CESERA is niet aansprakelijk voor:

 • bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst;
 • schade die het directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting, of van overheidsmaatregelen die met de dreiging of de gevolgen van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting verband houden;
 • schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming Burgerlijk Wetboek 6 artikel 198 – 202 zijn onverkort van toepassing;
 • de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt;
 • handelen of nalaten van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever tewerk zijn gesteld;
 • voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door CESERA opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken;

14.3 Indien toegang gegevens tijdens de Overeenkomst kwijtraken, verloren gaan of gewijzigd worden door de Opdrachtgever, zal Opdrachtgever binnen 48 uur na melding van CESERA aan Opdrachtgever zorgen voor afgeven van deze gegevens aan CESERA. CESERA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

14.4 Indien toegang gegevens tijdens de Overeenkomst door CESERA worden gewijzigd, zal Opdrachtgever binnen 48 uur de hernieuwde toegang gegevens toegezonden worden.

14.5 De aansprakelijkheid van CESERA is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande opdrachtsom per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 100.000,- per Opdrachtgever per jaar. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat toegang, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan CESERA zijn toevertrouwd, door toedoen van CESERA is gedeeld met onbevoegden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 250,- per gebeurtenis, met een maximum van € 1.000,- per Opdrachtgever per jaar.

Vrijwaring

14.5 Opdrachtgever vrijwaart CESERA van aanspraken van derden tegen CESERA inzake het verlies van of schade aan objecten, zaken of personen.

14.6 Opdrachtgever vrijwaart CESERA tegen alle vorderingen uit product- en milieuaansprakelijkheid en vorderingen welke voortvloeien uit de oneigenlijke inzet van medewerkers door Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 15: Procuratie

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het Personeel van CESERA binden CESERA niet, voor zover deze afspraken of overeenkomsten niet schriftelijk zijn bevestigd door Personeel dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel over een toereikende procuratie beschikt. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet over een toereikende procuratie beschikken.

Artikel 16: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Op elke Overeenkomst tussen CESERA en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 3: Bijzondere bepalingen

CESERA

Artikel 17: Acties, tarieven en beperking aansprakelijkheid

17.1 De actie die CESERA neemt na ontvangst van een INCIDENT melding, is afhankelijk van de abonnementsvorm en is nader uitgewerkt in het met de Opdrachtgever overeengekomen protocol. Indien tussen CESERA en Opdrachtgever geen protocol is overeengekomen geldt de standaardprocedure, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.

17.2 Als CESERA merkt dat de overeengekomen actie niet tot het beoogde resultaat leidt of kan leiden, zal CESERA naar bevinding van zaken handelen om toch zo veel mogelijk aan het doel van de dienstverlening te beantwoorden.

17.3 CESERA zal geen actie ondernemen in geval van stroomstoring of storing van (het netwerk van) de (telecom)provider, tenzij Opdrachtgever en CESERA schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17.4 Onverminderd de overige rechten van CESERA, heeft CESERA het recht om een bedrag van € 15,- (exclusief BTW) per nodeloze INCIDENT in rekening te brengen bij Opdrachtgever, indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst tien of meer nodeloze INCIDENTEN hebben voorgedaan.

Artikel 18: Dienstverlening met behulp van elektronische ondersteuning

18.1 Na ontvangst van een INCIDENT zal CESERA in combinatie met de door Opdrachtgever geleverde toegang gegevens, zich toegang verschaffen tot het systeem van de Opdrachtgever indien dit nodig wordt geacht om het INCIDENT te onderzoeken.

18.2 Buiten het geval van een INCIDENT worden signalen vanuit het systeem van de Opdrachtgever alleen beoordeeld worden binnen standaard kantoortijden en overeengekomen SLA, tenzij anders is afgesproken.

18.3 Indien de via het INCINDENT ontvangen signalen daartoe aanleiding geven, zal CESERA handelen overeenkomstig het met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen protocol.

18.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het functioneren van de installatie, met inbegrip van de instellingen van het te beheren systeem. CESERA is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van hetgeen in het systeem van de Opdrachtgever wordt waargenomen. Indien de lokale situatie onvoldoende kan worden beoordeeld als gevolg van slechte ontvangst, slechte instellingen, beperkte tot geen toegang en/of slechte atmosferische omstandigheden waardoor de signalen van onvoldoende kwaliteit zijn, is het aan CESERA om te beoordelen of er aanleiding bestaat om te handelen overeenkomstig het protocol. Iedere aansprakelijkheid van CESERA voor het handelen of nalaten van haar Personeel is in deze omstandigheden uitgesloten.

Artikel 19: Toegangsverlening

19.1 De werkzaamheden van CESERA betreffende toegangsverlening zijn beperkt tot het verlenen van toegang aan een ieder die door Opdrachtgever is aangemerkt als toegangsbevoegde en het weigeren van toegang aan anderen.

19.2 CESERA is niet aansprakelijk bij een onjuiste en/of onduidelijke opgave van de toegangsbevoegden door Opdrachtgever en de gevolgen die hieruit voortvloeien.

Artikel 20: Verplichtingen van Opdrachtgever

20.1 Opdrachtgever voldoet aan onderstaande verplichtingen.

Opdrachtgever zal:

 • Er voor zorgdragen dat het systeem niet is uitgeschakeld en niet (door ondeskundig gebruik) gebrekkig functioneert;
 • Toegang gegevens slechts op een “need to know”-basis aan gezinsleden en/of medewerkers ter beschikking stellen en zorgen dat zij niet eenvoudig zijn te achterhalen;
 • Er voor zorgdragen dat de telefoonlijn(en) en/of andere netwerkverbindingen van (telecom)providers vrij zijn van storingen en dat er een ononderbroken verbinding bestaat tussen CESERA en het systeem;
 • Al het mogelijke doen om nodeloze incidenten te voorkomen, zoals omschreven in de door CESERA opgeleverde handleiding(en) en/of documentatie tijdens en/of na oplevering, tenzij anders is afgesproken;
 • Er voor zorgdragen dat een aanpassing, update en/of het testen van het systeem uitsluitend plaatsvindt na overleg met CESERA;
 • CESERA alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor een adequate dienstverlening op grond van de Overeenkomst noodzakelijk is, waaronder de voor het werk benodigde energie op kosten van Opdrachtgever;
 • CESERA minimaal twee telefoonnummers verschaffen van bruikbare, actuele waarschuwingsadressen, welke gebruikt kunnen worden voor een adequate dienstverlening. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van deze telefoonnummers;
 • Zorgdragen voor de juistheid en het actualiseren van alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening, contractbeheer en facturatie door CESERA;
 • De uitvoering van alle overeengekomen diensten door CESERA mogelijk maken onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 • In geval van beëindiging van de Overeenkomst er voor zorgen dat de het systeem geen signalen meer doorgeeft aan CESERA, op wat voor manier dan ook.

Indien een maand na beëindiging van de Overeenkomst het doorgeven van signalen niet is gestaakt, is Opdrachtgever het tarief voor een nieuwe contractperiode aan CESERA verschuldigd.

CESERA heeft het recht de behandeling van INCIDENTEN op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet.

20.2 Het doorvoeren van een integratie binnen het systeem (waaronder tevens programmeringswerkzaamheden), het aansluiten en het onderhoud van alle noodzakelijke communicatieijn(en) en/of andere netwerkverbindingen en alle daarbij betrokken kosten, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien ten gevolge van maatregelen van enige provider of anderszins wijzigingen noodzakelijk zijn in het systeem, dient Opdrachtgever dit voor zijn rekening door een erkende leverancier te laten uitvoeren.

20.3 Om stagnatie bij door CESERA uit te voeren acties te voorkomen is Opdrachtgever verplicht om, voor zover mogelijk, met CESERA te communiceren via de automatische afhandeling zoals vermeld in de door CESERA opgeleverde handleiding(en).

20.4 Opdrachtgever zal zelf tijdens werkzaamheden CESERA, geen werkzaamheden aan het systeem verrichten, tenzij anders afgesproken.

Artikel 21: Proefperiode

21.1 De verplichtingen van CESERA met betrekking tot het systeem gaan niet eerder in dan: na afloop van een naar het oordeel van CESERA zonder problemen verlopen proefperiode van veertien dagen, die aanvangt op het tijdstip dat de integratie op het systeem is aangesloten; en na ontvangst door CESERA van het door Opdrachtgever ingevulde protocol; en nadat door Opdrachtgever is voldaan aan haar verplichtingen zoals neergelegd in artikel 20.

21.2 Indien het aantal nodeloze INCIDENTEN tijdens de proefperiode hiertoe aanleiding geeft, stemt Opdrachtgever er reeds nu mee in dat CESERA een nieuwe proefperiode instelt, zonder dat Opdrachtgever enige rechten kan doen gelden. Indien daartoe wordt overgegaan, zal CESERA Opdrachtgever daarover schriftelijk in kennis stellen. Van het einde van een dergelijke nieuwe proefperiode zal CESERA Opdrachtgever eveneens schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 22: Gegevensverwerking en geheimhouding

22.1 CESERA heeft het recht om alle gegevens afkomstig van Opdrachtgever en alle signalen van het systeem te registreren en op te slaan in een (digitale) databank. Bij een geschil omtrent die gegevens of signalen, is – behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs – de administratie en database van CESERA doorslaggevend.

22.2 CESERA heeft het recht de geregistreerde en opgeslagen informatie te raadplegen en te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor het verkrijgen van inzicht in haar werkzaamheden en ten behoeve van facturatie aan Opdrachtgever.

22.3 CESERA heeft het recht om op eerste verzoek van politie of justitie de door CESERA geregistreerde en opgeslagen informatie aan politie en justitie te verstrekken, zonder dat daarvoor (voorafgaande) toestemming van Opdrachtgever vereist is of CESERA hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

CESERA incident afhandeling

Artikel 23: Algemeen

23.1 CESERA staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie INCIDENTEN moeten worden doorgegeven, mits dit door het opgestelde protocol wordt verwacht. CESERA geeft alleen INCIDENTEN door en zal niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen wanneer dit niet afkomstig is van de Opdrachtgever of vooraf afgesproken derden.

23.2 Indien het werkelijk aantal INCIDENTEN, gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal CESERA het aantal extra INCIDENTEN in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal INCIDENTEN.

Artikel 24: Aanvullend

24.1 CESERA is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

24.2 Indien derden, ter assistentie van CESERA, zaken ter beschikking hebben gekregen zoals bijvoorbeeld codes etc., dienen deze bij een verzoek daartoe van CESERA binnen 3 werkdagen te worden geretourneerd. Bij het weigeren hiervan kan zonder verdere rechtelijke tussenkomst, een boete worden opgelegd van € 2500, – en € 500, – voor iedere dag dat de weigering vervolgens voortduurt.

Artikel 25: Roosters, incidenteel, ad hoc, extra dienstverlening en annulering

Indien door CESERA op verzoek van Opdrachtgever minder tijd wordt geleverd dan voorzien in het overeengekomen afspraken, dan behoudt CESERA het recht om de uren volgens het de oorspronkelijk geldende afspraken te factureren. Indien door Opdrachtgever extra werkzaamheden wordt verwacht (op ad-hoc basis), zal dit alleen bij mogelijkheid behandeld kunnen worden. Extra werkzaamheden zal op een open uurtarief gefactureerd worden, ongeacht ingebruikname (maatwerk-) oplossing.

Annulering van opdracht dient door Opdrachtgever minimaal een week vóór gestelde einddatum schriftelijk te zijn doorgegeven aan CESERA. Het niet tijdige annuleren van een goedgekeurde en vastgestelde dienstaanvraag zal afhankelijk van gemaakte afspraken op procentuele basis gefactureerd worden tot een maximum van € 5.000,-.

Artikel 26: Huisregels

CESERA zal de voor de Opdrachtgever geldende reglementen, instructies en/of huisregels naleven, voor zover de te verrichten taken dat toelaten, deze niet in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving, openbare orde en veiligheid en deze door Opdrachtgever vooraf zijn verstrekt.

Artikel 27: Absentie, ziekte, verhindering Opdrachtgever

27.1 Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een integratie of project door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 45,- administratiekosten de afspraken verschoven worden naar een eerstvolgende tijd. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 2 weken voor aanvang schriftelijk ingediend worden en in het bezit van CESERA te zijn. Verschuivingen binnen twee weken voor aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 28: Annulering door CESERA

28.1 CESERA is gerechtigd de planning van een integratie of project te annuleren mits CESERA een gepast voorstel aan Opdrachtgever kan voorleggen.

28.2 Indien CESERA de werkzaamheden voor aanvang van de Diensten annuleert, zal zij van Opdrachtgever geen enkele vergoeding ontvangen.

28.3 In geval van annulering door CESERA tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de dienstverlening is CESERA geen annuleringskosten verschuldigd aan Opdrachtgever.

28.4 Behalve in de situatie van overmacht zal in geval van annulering door CESERA binnen vier weken voor aanvang van de dienstverlening door CESERA aan Opdrachtgever alle door Opdrachtgever, aantoonbaar gemaakte out of pocketkosten, zoals speciaal gehuurde materialen of middelen, catering en locatiekosten, alsmede een redelijke vergoeding voor aantoonbare administratie- of verletkosten vergoeden. Dit geldt niet voor akkoord gaan bij een door CESERA voorgelegde nieuwe planning.

28.5 CESERA zal geen annulerings- of beëindigingsvergoeding aan opdrachtgever betalen, indien er sprake is van aantoonbare overmacht.

Artikel 29: Restbepaling: betalingstermijn en aansprakelijkheidsbeperking

29.1 CESERA is niet aansprakelijk voor het niet voldoen door deelnemers aan de door CESERA verzorgde documentatie inzake handleidingen, of het geen gehoor geven aan, niet volgen van of handelen tegen mondelinge, schriftelijke en/of audiovisuele veiligheidsinstructies, voorschriften en aanwijzingen van deskundigen.

29.2 CESERA is niet aansprakelijk voor het missen van en/of gekort worden op nationale dan wel internationale premies, subsidies en uitkeringen van welke aard en vorm dan ook.

Artikel 30: Aansprakelijkheid wachturen

Er is uitsluitend sprake van een inspanningsverplichting van CESERA tot het voorkomen en/of beperken van wachturen. Voor het ontstaan en/of oplopen van wachturen is CESERA nimmer aansprakelijk.